ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Gellér és Bárányos Ügyvédi Társulás

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében Dr. Gellér Balázs József Irodavezető Ügyvéd tájékoztatja Önt, mint érintettet a szolgáltatásnyújtás, szolgáltatás teljesítése során történő adatkezelésről.

 

Ki van feljogosítva az Ön adatainak a kezelésére?

Adatkezelő: Képviselője: dr. Gellér Balázs József

Címe: 1114 Budapest, Kemenes u. 6. félemelet 2.

Adószám: 18251373-2-43

Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: geller@gelleresbaranyos.hu  

Adatfeldolgozó: könyvelő.

 

Mire használhatóak az Ön adatai?

Ügyvédi tevékenység végzése, az Ütv. szerint (2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről). Ügyfélazonosítás és ügyvédi megbízási szerződés teljesítése, az Ön önkéntes hozzájárulása alapján.

 

Melyik adatait kezelik?

Személyes adatok (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, telefonszám és email), illetve az ügy természetéből adódóan különleges személyes adatok (pl. egészségügyi adatok kártérítési perben).  

 

Milyen jogalapon kezelik az Ön adatait?

  1. GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján: az adatkezelés az Ön által kötött szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges vagy szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Amennyiben nem adja meg adatait, nem tudjuk megkötni, illetve teljesíteni a szerződést.
  2. GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján, mert jogszabály kötelezi a Gellér és Bárányos Ügyvédi Társulást az Ön adatainak a kezelésére (számviteli-, pénzügyi- és adójog és kötelező ügyvédi kamarai szabályzatok). Mindenkor az ügyvédi titoktartás (védői titoktartás) erősített adatvédelmi szabályai szerint járunk el.

 

Mennyi ideig kezelik az Ön adatait?

Az adatokat az adatkezelés céljának eléréséig (szolgáltatásnyújtás vége) kezeljük. Tájékoztatom, hogy a GDPR rendeleten kívüli jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében az Ön adatainak kezelésére a jogszabályban előírt határidőig kerül sor.

 

Melyek az Önt megillető jogosultságok?

  1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog, GDPR 12-14. cikkek – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, hogy Önt milyen jogosultságok illetik meg, milyen következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; milyen jogorvoslati lehetőségei vannak. Ön az adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlása érdekében az adatkezelőhöz fordulhat, aki haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján meghozott intézkedésekről.
  2. Személyes adataihoz való hozzáférés joga GDPR 15. cikk – Ön bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, személyes adatairól másolatot kaphat.
  3. Személyes adatainak helyesbítéséhez való jog GDPR 16. cikk – Ön kérheti, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan személyes adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki.
  4. Személyes adatainak törléséhez való jog GDPR 17. cikk – Ön kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő törölje, kivéve azokat az adatokat, amelynek kezelésére Kovács Sándort jogszabály kötelezi.
  5. Adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk – Ön kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje.
  6. Tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja jogos érdek vagy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
  7. Jogorvoslathoz való jog GDPR 77-79. cikkek Ön jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1363 Budapest, Pf. 9. Tel.: +36-1-391-1400) vagy bírósághoz fordulhat. A pert az adatkezelővel szemben az adatkezelő tevékenységi helye szerinti bíróság előtt kell megindítani. Választása szerint a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest 1114
Kemenes utca 6., félemelet 2.

Contact

 

 

 

geller@gelleresbaranyos.hu

 

 

 

 

+36-1-6131866

 

 

 

  

This website is operated by a law firm registered with the Budapest Bar Association in accordance with the laws and internal regulations applicable to law firms.